Insuficiència cardíaca

Hospital de Dia

El primer contacte

Els pacients que van a l’hospital de dia de la UIC, abans de l’alta, coneixen la infermera de l’hospital de dia.

La primera visita d’aquesta intervenció extrahospitalària es fa a la setmana de l’alta per part d’infermeria, qui comença la tasca educativa i valora clínicament el pacient sempre tenint disponible, en les seves intervencions, al facultatiu de la UIC (busca).


Quin és l’esquema de la intervenció a l’Hospital de Dia de la UIC

Durant el seguiment a l’hospital de dia es planifica una intervenció de 3 mesos amb l’objectiu de titular els fàrmacs neurohormonals i educar al pacient. S’alternen visites mèdiques, d’infermeria i mixtes i, en aquest àmbit, es tracten sense ingrés les descompensacions, si cal amb fàrmacs parenterals. Al pacient se l'educa en el coneixement dels signes d’alarma de la descompensació per què la detecti precoçment i pugui ser tractada sense ingrés, se l'estimula en el compliment terapèutic i de les normes higiènico-dietètiques i a fer exercici físic. Durant aquesta fase, es farà una sessió de motivació al programa d’entrenament físic conjunt amb el servei de rehabilitació. El pacient té accés obert, sense visita, a l’hospital de dia en cas de dubtes o descompensació, ja sigui presencial, per telèfon o via web (formulari per al pacient).

I després de l’Hospital de Dia?

Després d’aquesta intervenció, els pacients en fase avançada amb autonomia seguiran controls continus a l’hospital de dia de la UIC. La resta de pacients estables, sense reingressos i que a més tenen una funció sistòlica normal, passen a ser controlats a nivell d’AP, entre la infermera d’AP, el metge de família i el cardiòleg de zona: es contacta amb ells per assegurar la continuïtat del procés en aquest nivell.

El seguiment telefònic per part d’infermeria: es manté el contacte

Aquests seguiments, més espaiats, es complementen amb seguiment telefònic per part d’infermeria (infermera coordinadora de la UIC) i tenen com a objectiu detectar les sortides de protocol (abandonament de fàrmacs, dèficit de coneixements, reingrés no detectat), planificar una intervenció en cas que això passi, i que pot anar des d'una visita d’infermeria a una nova visita amb el cardiòleg de la UIC. Al final d’aquest període, en pacients estables, es preveu la seva transferència a AP com en el cas anterior.

Quins pacients seguiran controls indefinits?

L’objectiu és només mantenir a la UIC als pacients de molt difícil maneig (classe funcional III-IV de la NYHA, reingressos múltiples, tributaris de dispositius o trasplantament cardíac) assegurant amb les altes que sempre hi hagi espai per nous casos (principi d’accessibilitat i equitat). També en aquest cas es preveu un contacte amb Atenció primària.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat