Insuficiència cardíaca

Cercle de millora contínua

Seguint els elements bàsics del Cercle de Millora Contínua de Qualitat, la UIC es proposa, determinar uns objectius de millora, avaluar els indicadors del procés i de resultat, analitzar els potencials elements de millora i implementar-los per tal assolir un elevat nivell d’eficiència i eficàcia.

Els objectius de la intervenció que proposem són:

  • millorar el perfil de diagnòstic i tractament de tots els pacients amb IC, especialment, els fràgils;
  • reduir el número d’ingressos per IC, tant dels primers ingressos com els reingressos, amb una millor atribució, tant del primer ingrés com dels reingresos, al servei de referència, evitant duplicitats entre UGA, MI i Cardiologia i millorant la comunicació entre aquests serveis;
  • millorar la qualitat de vida dels pacients amb IC;
  • consolidar els eixos de comunicació entre Hospital i Atenció Primària en la nostra àrea.

Per assolir aquests objectius es proposa una intervenció sobre els pacients amb IC en 2 nivells: intrahospitalari i extrahospitalari en el marc de la UIC de l’Hospital del Mar i extrahospitalari en l’àmbit d’Atenció Primària (AP) en el marc del Programa d’IC conjunt UIC Hospital del Mar-Servei d’Atenció Primària (SAP) Litoral de Barcelona.

Els eixos de la intervenció de la UIC que proposem i que coincideixen amb els Objectius del Pla de Qualitat de l’IMAS (IMASQual) són:

  • En la dimensió d’Atenció centrada en el pacient, es preveu millorar la formació del pacient i cuidadors en el procés de la malaltia i del procés clínic que seguirà.
  • En la dimensió d’Efectivitat Clínica, es potenciarà l’aplicació del maneig basat en les guies d’actuació clínica i es continuarà usant la trajectòria d'infermeria utilitzada fins ara, millorant-la i s’avançarà en la implementació de vies que assegurin la continuïtat amb AP (alta d’infermeria). Tanmateix es potencia la coordinació de tot el procés assistencial amb la figura de la infermera coordinadora de la UIC.
  • En la dimensió d’eficiència d’ús de recursos, es potenciarà la integració del programa de coordinació i continuïtat a l’alta (PCA) a través del contacte entre la infermera del PCA o la infermera d’enllaç i la infermera coordinadora de la UIC.

Els iniciadors o indicadors de procés seran: el perfil de diagnòstic i maneig farmacològic, l'hospitalització per IC, la mortalitat, la qualitat del vida dels pacients, el grau de satisfacció dels usuaris i el grau de fluidesa i eficiència de la comunicació entre nivells assistencials.

Els indicadors de resultat són: augment de la taxa de diagnòstic d’IC basat en les guies científiques, augment de la taxa d’ús de fàrmacs amb efecte neurohormonal, especialment betablocadors, la reducció dels ingressos per IC (primers i successius), la reducció de la mortalitat, la millora de la qualitat de vida dels pacients, la millora del grau de satisfacció dels usuaris i l’augment d’una comunicació eficaç entre nivells assistencials.

Així doncs, la intervenció en el marc del nostre Programa d’IC potencia els aspectes de la equitat, accessibilitat, multidisciplinarietat i transversalitat, com elements principals de la nostra intervenció en aquest marc.

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat