Drets i deures del malalt

Els drets i deures dels ciutadans usuaris del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 de la Constitució, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris. També s’hi preveu que la llei establirà els drets i deures de tothom.

La Carta s’inspira en el nostre model sanitari que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i dignitat de les persones, d’accés a la informació i de compromís cívic com a eixos vertebradors. A continuació podeu consultar la Carta de Drets i Deures.

Drets en relació a la protecció de dades

La direcció del PSMAR els informa que, de conformitat amb els requeriments de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, disposem d’un fitxer de Pacients en el qual s’hi incorporen les dades de les persones que atenem. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament que deriva de l’atenció sanitària, sociosanitària i/o social.

Al PSMAR apliquem totes les mesures de seguretat requerides i els professionals que tractem les dades estem subjectes al deure de secret professional, garantint-ne així la confidencialitat en tot moment. Els destinataris de la informació són únicament els professionals del PSMAR que ho precisin per a la realització de les seves funcions, així com els estaments oficials que per obligació legal o necessitat material hagin d’accedir a aquestes dades d’acord amb la seva finalitat.

Informem també que el PSMAR participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3). Així, les dades de les persones pacients a les quals es presti assistència al PSMAR també quedaran integrades en la HC3, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer.

En tot cas, qualsevol pacient pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el previst en la legislació vigent, dirigint-se per escrit i aportant fotocòpia del seu DNI a la gerència del PSMAR, Passeig Marítim 25-29 (08003) de Barcelona. No obstant, els informem que el PSMAR resta obligat a la custòdia de les seves dades assistencials d’acord amb els requeriments de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre autonomia del pacient i documentació clínica. Per aquest motiu, les dades d’aquelles persones que hagin exercit el dret de cancel·lació restaran bloquejades, impedint així l’accés de qualsevol treballador/a del PSMAR.
 

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat