Servei de Mediació Cultural

Per què a l'Hospital del Mar?

Els percentatges d'immigració recent (últims 6-7 anys) sobre la comunitat de l'àrea d'influència de l'Hospital del Mar (uns 280.000 habitants) són de més del 38% a Ciutat Vella i de gairebé el 15% a Sant Martí. Actualment, gairebé prop del 25% de les Urgències ateses, són de persones immigrants i poc a poc, aquestes persones van incorporant-se als circuits d'atenció. Això ha implicat, durant els últims anys, uns canvis en les necessitats i els patrons d'assistència del propi hospital i, alhora, incorporar nous indicadors en els estudis poblacionals. En aquest canvi continu i de procés d'adaptació -la immigració- han aparegut noves figures com els Mediadors Interculturals. En aquest camp, l'Hospital del Mar, amb la col·laboració de l'Associació "Salut i Família", és un referent i no és d'extranyar que diversos professionals d'aquest centre siguin consultors en matèries d'immigració  i polítiques sanitàries.

Context general

El debat polític i social més important dels últims anys a Catalunya ha estat, sens dubte, el de la immigració. Catalunya, a l'igual que la majoria dels països del sud d'Europa, ha hagut d'establir un clar debat institucional i social arrel del progressiu increment de la població immigrada a la nostra societat, especialment de les circumstàncies que l'acompanyen. A l'inici dels anys 80 apareixen al nostre país nous col·lectius d'immigrants com són els marroquins, senegalesos, colombians, paquistanesos i guineans, principalment. Aquests col·lectius constitueixen una nova realitat: la “immigració transcontinental” (Fernández, 1998). A diferència de la immigració rebuda a Catalunya als anys 60, aquests immigrants d'origen molt divers (Àfrica, Àsia, Sudamèrica) evidencien una heterogeneïtat cultural molt important i projectes migratoris força diferents (econòmics, d'asil polític, refugiats, reagrupaments familiars...).

A la ciutat de Barcelona, l'increment de certs col·lectius d'estrangers ha estat francament espectacular. La taxa de població estrangera sobre la població total de la ciutat de Barcelona al gener de 2004 representava el 12,8%, encara que en el districte de Ciutat Vella arribava al 36,1%. Aquestes xifres s'incrementarien notablement si s'inclouen als estrangers no empadronats però que són igualment atesos, tant en els centres d'atenció primària com en els hospitals.

El Mediador/a Intercultural en Salut

El Mediador/a Intercultural és una nova figura que va emergint paulatinament en molts i diversos àmbits arreu del món trobant, també, diverses orientacions. L'arribada d'immigrants ha generat nous àmbits per a la mediació intercultural en general i la mediació intercultural en salut, específicament.

La participació del professional mediador en l'àmbit sanitari és bàsic per oferir un servei assistencial integral de qualitat, facilitant l'intercanvi de coneixement entre nouvinguts i professionals sanitaris, superant les barreres lingüístiques i culturals.

El Mediador/a Intercultural és una persona que actua com a pont per tal de fer arribar als actors implicats les diferents concepcions culturals i socials de la salut i la malaltia, del procés salut-malaltia-atenció, assessorant als professionals de la salut respecte a les característiques culturals, alhora que informa als col·lectius de nouvinguts sobre el sistema de salut de la societat d'acollida per tal de facilitar i, en la mesura del possible, garantir l'accés als serveis sanitaris en igualtat de condicions. És per això que es proposa que el/la Mediador/a ha de conèixer ambdós entorns, tant des del punt de vista cultural com social. La doble vessant que desenvolupa, d'assessorament i d'informador, fa que la seva tasca sigui, no tan sols la de traductor lingüístic sino també, la d'acompanyar i conciliar, en un moment donat, als actors implicats, afavorir el diàleg i dinamitzar les relacions amb la comunitat d'acollida.


Més informació

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat