Cartera de serveis

Centre terciari d'ictus

El 2013 el CatSalut va emetre una instrucció (01/2013) que definia el model organitzatiu i els dispositius necessaris per a l'atenció inicial del pacient amb ictus agut (Codi Ictus) mitjançant la sectorització en nodes assistencials i definint els nivells d'atenció hospitalària. En aquell moment es van establir els requisits dels Centres Terciaris d'Ictus (CTI), sent l'Hospital del Mar el CTI de l'AIS Barcelona Litoral-Mar.

Els CTI estan capacitats per a realitzar tractaments d'alta complexitat, i els requisits de què disposa en la seva totalitat l'Hospital del Mar, han de ser els següents: 

El 2015 es confirma l'eficàcia del tractament endovascular mitjançant trombectomIa mecànica en els pacients en ictus agut i oclusió de gran vas de menys de 8 hores d'evolució. Es realitzen cinc assaigs multicèntrics i una metaanàlisi posterior, on es confirma el millor pronòstic funcional dels pacients tractats. Aquest fet implica que s'ha de prioritzar l'atenció urgent a l'ictus i organitzar els circuits assistencials del Codi ictus en cada població de referència.

Durant l'any 2016 s'elaboren nous protocols per definir les indicacions del tractament endovascular en l'ictus agut i el flux assistencial i els diferents professionals implicats en el procés del Codi ictus, amb l'objectiu de garantir el compliment d'estàndards de qualitat assistencial. L'Hospital del Mar es manté com CTI de l'àrea Litoral-Mar.

Unitat d'Ictus

És una àrea d'hospitalització especial que està destinada a l'ingrés de pacients amb ictus agut. Es troba situada a la Unitat de Neurologia i permet proporcionar una vigilància contínua de les constants vitals, realitzar cures d'infermeria freqüents i una atenció mèdica especialitzada per un neuròleg durant 24 hores al dia. Permet així detectar de forma precoç l'empitjorament clínic que poden presentar alguns pacients durant les primeres 48-72 hores i aplicar les mesures necessàries per evitar-ho.

Des de l'any 2005 l'Hospital del Mar disposa d'aquesta estructura especialitzada i en l'actualitat la Unitat d'Ictus del nostre centre es compon de 6 llits d'hospitalització amb monitorització contínua, distribuïdes en 3 habitacions a de la Unitat d’Hospitalització 50 properes al control d'infermeria.

Preferentment ingressen a la Unitat d'Ictus els pacients que, per rebre algun tractament específic, necessiten una vigilància semiintensiva.

Els objectius de l'ingrés a la unitat són els següents:

 • Disminuir la mortalitat dels pacients amb ictus agut.
 • Disminuir les complicacions dels pacients ingressats.
 • Millorar la qualitat assistencial.
 • Disminuir l'estada mitjana.
 • Reduir el nombre de pacients que estan més de 24 hores a Urgències de l'Hospital.
 • Millorar la recerca en patologia vascular cerebral.

Programa d'Educació Sanitària al pacient amb ictus agut

L'educació sanitària pretén que el pacient i la família adquireixin els coneixements i habilitats que l'ajudin a mantenir la salut i prevenir la recidiva. El desenvolupament d'un programa d'educació dirigit a pacients i els seus familiars ha estat efectiu en la promoció de l'autocura, el canvi de comportaments sanitaris, la millora de la qualitat de vida i l'ús més eficient dels serveis sanitaris. Des de l'any 2005 els pacients de l'Hospital del Mar que ingressen a la unitat d'ictus aguda es beneficien del programa d'educació que porta a terme la infermera referent de la unitat, Enriqueta Rodríguez. A l'Hospital de l'Esperança, també reben educació sanitària a l'Aula Ictus, per tal de millorar la qualitat de vida del pacient amb ictus i la seva família, aportant els coneixements necessaris per millorar la seva autonomia.

L'educació es contempla de manera transversal entre els dos centres, des de la fase aguda de la malaltia a la fase de rehabilitació. A més, cal tenir en compte aquells pacients que per tenir un ictus transitori no tenen criteris de tractament rehabilitador a l'Hospital de l'Esperança i, per tant, han d'estar inclosos d'igual manera en el programa educatiu de l'Hospital del Mar.

Els objectius del Programa d'Educació Sanitària dirigit a pacients i familiars són els següents:

 • Que el pacient i familiars-assistents siguin capaços de detectar els signes d'alarma d'un ictus i els tractaments disponibles en la fase aguda que li permetin actuar amb rapidesa, podent evitar el major nombre de seqüeles.
 • Saber quins són els factors de risc modificables que poden prevenir un ictus.
 • Conèixer els objectius de la rehabilitació.
 • Informació sobre seqüeles

Unitat de Rehabilitació intensiva hospitalària

La rehabilitació (RHB) del pacient amb ictus té com a objectiu fonamental tractar la discapacitat per aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas i facilitar la independència i la reintegració a l'entorn previ familiar, social i laboral.

Per aconseguir una atenció rehabilitadora transversal, l'equip mèdic de RHB valora diàriament als pacients ingressats a la Unitat d'Ictus i pauta teràpia precoç, que es porta a terme per l'equip de fisioterapeutes en la unitat d’hospitalització 50. Es disposa d'una sala en la mateixa unitat (Sala Mar) per dur a terme el tractament.

La unitat de RHB intensiva hospitalària situada a l'Hospital de l'Esperança és una unitat hospitalària on els pacients que han patit un ictus ingressen en fase postaguda immediata per a tractament rehabilitador intensiu. Es caracteritza per una curta durada, alta intensitat, intervenció d'un equip multidisciplinari expert i disponibilitat de tecnologia adequada (anàlisi de marxa i equilibri, tècniques interactives, robòtica ...). Quan l'atenció mèdica i d'infermeria les 24 hores ja no és necessària, es planifica l'alta hospitalària precoç i es continua el programa RHB en l'àmbit ambulatori o domiciliari, sent prioritària la correcta selecció dels pacients i la coordinació amb els serveis comunitaris, sociosanitaris i socials que faciliten l'alta hospitalària.

Consultes externes de patologia vascular cerebral

Inclou quatre dispensaris específics de patologia cerebrovascular, que realitzen els neuròlegs vasculars de la unitat. S'inclou l'atenció preferent a l'accident isquèmic transitori. En tots els pacients donats d'alta de la Unitat d'Ictus es realitza una valoració clínica als tres mesos.

En aquesta consulta es realitza a més valoració de patologia carotídia, hemorràgia subaracnoïdal, seguiment i valoració de procediments d'intervencionisme i es plantegen objectius de prevenció secundària. Hi ha una consulta específica d'estudis d'investigació clínica.

Laboratori d'Ultrasonografia

A la Unitat d'Ictus es disposa d'un laboratori d'ultrasonografia, ubicat a exploracions complementàries (Neurofisiologia), on es realitza estudi dúplex / Doppler de troncs supraaòrtics i Doppler transcranial. Els estudis ultrasonogràfics es realitzen a tots els pacients en fase aguda, pacients ingressats i de forma ambulatòria. Es disposa de tècniques específiques com determinació de gruix íntima-mitjana, estudis de reserva hemodinàmica amb CO2, shunt dreta-esquerra amb microbombolles i detecció de microembolies cerebrals (hits). A més, a l'Hospital del Mar el diagnòstic ultrasonogràfic de mort encefàlica i la monitorització del vasoespasme en l'hemorràgia subaracnoïdal es porta a terme per neuròlegs de la Unitat d'Ictus.

Investigació Neurovascular

El Grup de Recerca Neurovascular (NEUVAS) és un grup multidisciplinari que forma part del servei de Neurologia Clínica de l'Hospital del Mar i que treballa des de fa anys en el camp de la investigació de la patologia cerebrovascular. Està situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), pertanyent a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Està dirigit pel Dr. Jaume Roquer i des de 2005 forma part de les RETICS (Institut Carles III), primer com a integrant de la Xarxa HERACLES, posteriorment de la Xarxa d'Investigació Cardiovascular (RIC) i des 2017 de la Xarxa INVICTUS-PLUS. El nostre grup forma part del Programa RICAD "Processos Inflamatoris i Cardiovasculars" de l'IMIM i està acreditat per l'AGAUR com a grup de recerca consolidat (2014).

El grup el composen neuròlegs vasculars i biòlegs amb àmplia experiència assistencial i investigadora en el camp de l'ictus amb una activitat centrada en els darrers anys en estudis d'epidemiologia, genètica i epigenètica de l'ictus. El grup disposa d'una base de dades prospectiva (BASICMAR) des de 2005 que inclou tots els pacients amb ictus atesos al nostre centre, ben fenotipats i amb una exhaustiva informació clínica addicional. La seva situació dins del PRBB, juntament amb la vinculació al servei clínic de Neurologia de l'Hospital del Mar, confereix al grup el valor de conjugar la visió teòrica, epidemiològica i tècnica de la investigació biomèdica amb l'aplicabilitat i la pràctica diària en l'àmbit assistencial.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat