Procediments terapèutics

 • Resecció transuretral bipolar
 • Quimio i immunoteràpia intravesical
 • Cistectomia radical laparoscòpica
 • Substitució vesical amb neobufeta ileal
 • Prostatectomia radical laparoscòpica i 3D
 • Adrenalectomia laparoscòpica
 • Nefrectomia radical laparoscòpica i oberta
 • Nefrectomia parcial laparoscòpica
 • Nefroureterectomia laparoscòpica
 • Limfadenectomia retroperitoneal laparoscòpica i oberta
 • Cirurgia conservadora i radical per càncer de penis
 • Limfadenectomia inguinal per càncer de penis
 • Cartera d'assaigs clínics fase II, III i IV
 • Radioteràpia