Procediments diagnòstics

Circuit de diagnòstic ràpid (CDR)

El Pla Director d'Oncologia de Catalunya destaca, com un dels eixos bàsics, l'actuació de potenciar la coordinació en el sistema sanitari públic per tal de garantir, al malalt oncològic, l'atenció més adequada i uns resultats clínics òptims.

Objectius

 • Establir mecanismes per al diagnòstic ràpid dels casos amb sospita de càncer urològic, tant en l'atenció primària com en l'atenció especialitzada, així com garantir l'accés dels pacients al nivell assistencial apropiat per al seu diagnòstic i tractament, garantint entre sospita i primer tractament una demora no superior als 30 dies.
 • Aconseguir una sistematització i ordenació més homogènia dels processos assistencials.
 • Reduir el retard (temps transcorregut) entre la sospita fonamentada de càncer, el diagnòstic i el tractament, amb la creació de dispositius assistencials que promoguin una coordinació ràpida de l'activitat.

Característiques

És un dispositiu assistencial que combina:

 • Accés ràpid del pacient amb sospita fonamentada de càncer que consulta a l'Atenció Primària (AP), amb la utilització de la consulta externa i l'hospitalització de dia (sempre que sigui possible).
 • Establiment de circuits preferents per a la realització d'exploracions diagnòstiques.
 • Criteris clínics d'inclusió al programa definits i consensuats entre l'AP i l'atenció especialitzada.
 • Gestió de casos, responsabilitat del pacient durant el procés.
 • Agrupació d'exploracions.
 • Atenció integral per un equip multidisciplinari.
 • Sistema d'informació per al seguiment i l'avaluació.
 • Reinformació al metge d'Atenció Primària.

Contacte

Correu electrònic: diagnosticrapid@hospitaldelmar.cat
Telèfon: 93 248 36 76
Fax: 93 248 33 37

Gestor de la Unitat Funcional de Càncer Urològic: Xavier Calpe
Correu electrònic:
ufurologic@hospitaldelmar.cat
JCalpe@hospitaldelmar.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 h.

A continuació podeu consultar els criteris d'inclusió i els circuits:

Comitè de tumors setmanal

Visita conjunta multidisciplinària d'Urologia Oncològica

Cistoscòpia flexible ambulatòria

Biòpsia prostàtica extensiva amb sedació

Biòpsia prostàtica transperineal

Estudi d'extensió tomogràfic per emissió de positrons amb Colina

Tècnica de detecció de gangli sentinella en neoplàsia de penis