Seguretat del pacient

Els professionals del Parc de Salut MAR (PSMAR) treballem en diferents projectes per garantir i millorar la seguretat del pacient i crear cultura de seguretat. El PSMAR està adherit a les iniciatives de l’Aliança per a la Seguretat del Pacient, que contemplen des de la correcta identificació de pacients, la higiene de mans, els llistat de comprovació de cirurgia segura, fins els sistemes de notificació d’errors i les anàlisis causa arrel d’esdeveniments adversos.

Aliança per la seguretat

L’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya és una iniciativa impulsada des del Departament de Salut de la Generalitat, per establir una xarxa de grups d’interès que s’impliquin en la promoció de la seguretat i en la integració d’idees que potenciïn la conscienciació i l’abordatge d’aquesta temàtica a Catalunya.

L’objectiu de l’aliança és promoure la seguretat dels pacients mitjançant el desenvolupament i millora dels sistemes de detecció i prevenció de problemes de seguretat assistencial i la coordinació de les diferents iniciatives que es porten a terme.

Projectes promoguts per l’Aliança en els que el PSMAR està adherit:

  • Identificació inequívoca de pacients.
  • Promoció de la correcta higiene de mans.
  • Llistat de verificació de pacient i cirurgia correcta.
  • Prevenció de caigudes intrahospitalàries.
  • Projecte bacterièmia i pneumònia zero.
  • Notificació d’esdeveniments adversos.
  • Projecte de gestió de seguretat en 4 unitats funcionals.
  • Pràctiques segures en anestèsia preoperatòria.


Sistema de notificació d’esdeveniments advers

El Sistema de notificació d’ esdeveniments adversos és una eina per a identificar efectes adversos ocorreguts en l'activitat assistencial, mitjançant la notificació voluntària i anònima dels professionals sanitaris amb la única finalitat d’aprendre de l’error i identificar oportunitats de millora.

Dels errors que s’identifiquen a través d’aquest sistema de notificació i també a través d’altres fonts, com les comissions de mortalitat, de tumors, o els sistemes de vigilància epidemiològica, etc, aquells amb més impacte, ja sigui per la gravetat o transcendència, s’analitzen en el marc de la Comissió Avaluadora de l'activitat Assistencial.

L'abordatge retrospectiu dels efectes adversos és bàsic per a la identificació dels factors que han contribuït a la seva aparició i per poder posar en marxa accions per reduir el risc de nous casos.

Comissió avaluadora de la activitat assistencial

La Comissió Avaluadora de l’Activitat Assistencial té per objectiu valorar i discutir l’anàlisi dels esdeveniments adversos que han posat en risc la seguretat del pacient i que, per la seva gravetat o impacte potencial, s’han fet arribar a aquesta comissió. De l’anàlisi se’n desprenen accions de millora per reduir els factors identificats com a contribuents de l’esdeveniment advers.

Les funcions d’aquesta comissió formen part, doncs, d’un procés de millora continuada de la qualitat assistencial

Qui som:

Professionals de diferents àmbits, on metges i infermeres hi estan representats, així com la Direcció Mèdica, la d’Infermeria i de Gestió i alguns Caps de Servei i Presidents de comissions de l’entitat.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat