Cartera de serveis

Urgències (Hospital del Mar)

Atenció continuada (24 hores) a pacients amb trastorn mental (i als seus familiars) que presenten una situació de crisi amb primeres descompensacions greus, distorsió de la realitat, funcionament desadaptat a causa de la malaltia mental amb risc d'exclusió social, reaguditzacions de processos crònics i conductes de risc físic per autoagressivitat o heteroagressivitat directament relacionades amb la malaltia. El servei d'Urgències ofereix una atenció àgil i una derivació adequada als diferents recursos existents, afavorint sempre la continuïtat assistencial, i atén la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella, Sant Martí i part de Sant Andreu).

Unitat Integrada de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Germans Trias i el Centre Dr. Emili Mira

Amb la creació d'aquesta Unitat es trasllada l'atenció de les urgències psiquiàtriques del Centre Dr. Emili Mira a l'Hospital Germans Trias i Pujol i es crea una unitat d'hospitalització en aquest centre, que complementa els dispositius ja existents al Centre Dr. Emili Mira, oferint així una atenció hospitalària adequada als pacients amb patologia psiquiàtrica aguda.

Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica (Hospital del Mar i Centre Dr. Emili Mira)

Són un dispositiu assistencial per al tractament intensiu en règim d'ingrés (programat o urgent, voluntari o involuntari) i atenció continuada (24 hores) per a aquells casos que, atesa la gravetat de la simptomatologia aguda que presenten, no poden continuar rebent atenció en el seu entorn comunitari. L'ingrés i estada dels pacients en les Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica serà única i exclusivament per raons de tipus mèdic i l'estada mitjana serà l'adequada per a l'estabilització de la fase aguda o de crisi i s'adaptarà a les necessitats de cada pacient. Les unitats col·laboren amb la resta d'especialitats de l'hospital i fan partícips el pacient i la família en el procés terapèutic. La cobertura assistencial comprèn la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Sant Martí, Ciutat Vella i part de Sant Andreu), Barcelonès Nord i Maresme Sud.

Nombre de llits: 74

  • Hospital del Mar (UH80): 32 llits  
  • Centre Dr. Emili Mira (H4 i H6): 42 llits

Accés al web de Primers Episodis Psicòtics

Teràpia electroconvulsiva (hospitalització i règim ambulatori)

Aquest és un tractament considerat segur, efectiu i eficient en pacients afectats de diversos trastorns mentals. L'aplicació, administrada per un psiquiatre, un anestesista, una infermera i una auxiliar d'Infermeria, necessita el consentiment informat del pacient o els familiars. A l'Hospital del Mar hi ha una sala específica d'aplicació.

Unitat de Crisi (Hospital del Mar)

Equip multidisciplinari de professionals de la psiquiatria i la salut mental que ofereix atenció ambulatòria a la crisi, estudi i tractament dels episodis psicòtics, amb un abordatge precoç, preventiu i un seguiment continuat durant el període crític. A més, es coordina amb els diferents recursos socials i sanitaris i fa activitats d'informació, educació i suport als familiars.

Consultes Externes (Hospital del Mar)

El servei de consultes externes dóna resposta a la sol·licitud de col·laboració de les diverses unitats medicoquirúrgiques de l'hospital en règim ambulatori, a través de la interconsulta habitual o mitjançant models d'avaluació mutidisciplinària, com, per exemple, atenció a l'obesitat mòrbida i epilèpsia refractària.

Interconsulta hospitalària de Psiquiatria  (Centre Fòrum)

Atén aquells pacients ingressats a l'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança i el Centre Fòrum per causes mèdiques, quirúrgiques, convalescència i llarga estada, que presenten alguna patologia relacionada amb la malaltia psiquiàtrica per tal de fer-ne el seguiment durant l'estada a l'hospital.

Interconsulta hospitalària d'Oncopsiquiatria

Programa creat amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) per donar assistència específica psicooncològica a pacients i famílies de la xarxa hospitalària del Parc de Salut Mar, tant en consultes externes i interconsulta hospitalària a l'Hospital del Mar com a l'Hospital de l'Esperança.

Compromís social

  • Compromís social

© 2006 - 2019 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat