Cartera de serveis

Urgències (Hospital del Mar)

Atenció continuada (24 hores) a pacients amb trastorn mental (i el seu entorn proper) que presenten una situació de crisi amb distorsió de la realitat, funcionament desadaptat a causa de la malaltia mental amb risc d'exclusió social, ja sigui per descompensacions o reaguditzacions de processos crònics i conductes de risc físic per autoagressivitat o heteroagressivitat directament relacionades amb la malaltia i/o consum de substàncies. El servei d'Urgències ofereix una atenció àgil i una derivació adequada als diferents recursos existents, afavorint sempre la continuïtat assistencial, i atén la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella i Sant Martí).

Unitat Integrada de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Germans Trias i el Centre Dr. Emili Mira

Amb la creació d'aquesta Unitat es trasllada l'atenció de les urgències psiquiàtriques del Centre Dr. Emili Mira a l'Hospital Germans Trias i Pujol i es crea una unitat d'hospitalització en aquest centre, que complementa els dispositius ja existents al Centre Dr. Emili Mira, amb atenció de pacients que pateixen trastorn psiquiàtric comòrbid amb altres malalties mèdiques en un entorn d'hospital general.

Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica (Hospital del Mar i Centre Dr. Emili Mira)

Són un dispositiu assistencial per al tractament intensiu en règim d'ingrés (programat o urgent, voluntari o involuntari) i atenció continuada (24 hores) per a aquells casos que, atesa la gravetat de la simptomatologia aguda que presenten, no poden continuar rebent atenció en el seu entorn comunitari. L'ingrés i estada dels pacients en les Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica serà única i exclusivament per raons de tipus mèdic i l'estada mitjana serà l'adequada per a l'estabilització de la fase aguda o de crisi i s'adaptarà a les necessitats de cada pacient. Les unitats col·laboren amb la resta d'especialitats de l'hospital i fan partícips el pacient i la família en el procés terapèutic. La cobertura assistencial comprèn la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Sant Martí i Ciutat Vella), Barcelonès Nord i Maresme Sud.

Nombre de llits: 72

  • Hospital del Mar (UH07): 7 llits.
  • Centre Fòrum (UH5A): 23 llits.
  • Centre Dr. Emili Mira (H4 i H6): 42 llits.

Actualment hi ha dues unitats d'hospitalització d'aguts diferenciades al Centre Dr. Emili Mira, de manera que els pacients que requereixen un ingrés psiquiàtric breu són assignats a una o altra unitat en funció de la gravetat dels símptomes i/o la necessitat de cures.

  • Unitat semioberta d'aguts (24 llits): ofereix atenció al pacient en el moment psicopatològic en què necessita unes cures més intensives per presentar una psicopatologia més greu, amb risc de conductes disruptives. Es tracta d'una unitat de porta tancada amb horaris preestablerts de sortides i de visites, així com d'activitats terapèutiques proposades.
  • Unitat oberta d'aguts (18 llits): ofereix atenció a pacients que ja han superat/millorat la situació de risc, o bé aquells en què la seva situació psicopatològica no requereix de mesures tan intensives. En aquesta unitat els pacients poden entrar i sortir lliurement en un horari ampli preestablert.

Accés al web de Primers Episodis Psicòtics

Teràpia electroconvulsiva (hospitalització i règim ambulatori)

Aquest és un tractament considerat segur, efectiu i eficient en pacients afectats de diversos trastorns mentals, especialment en depressió. L'aplicació, administrada per un psiquiatre, un anestesista, una infermera i una auxiliar d'Infermeria, necessita el consentiment informat del pacient o els familiars. A l'Hospital del Mar hi ha una sala específica per a l'aplicació de la tècnica amb l'equipament, material i fàrmacs necessaris segons els protocols actuals.

Unitat de Crisi (Hospital del Mar)

Equip multidisciplinari de professionals de la psiquiatria i la salut mental que ofereix atenció ambulatòria a la crisi, estudi i tractament dels episodis psicòtics, amb un abordatge precoç, preventiu i un seguiment continuat durant el període crític. A més, es coordina amb els diferents recursos socials i sanitaris i fa activitats d'informació, educació i suport als familiars.

Consultes Externes (Hospital del Mar)

El servei de consultes externes dóna resposta a la sol·licitud de col·laboració de les diverses unitats medicoquirúrgiques de l'hospital en règim ambulatori, a través de la interconsulta habitual o mitjançant models d'avaluació mutidisciplinària, com, per exemple, atenció a l'obesitat mòrbida i epilèpsia refractària.

Unitat de Salut Perinatal

Equip multidisciplinari de professionals de la psiquiatria i la salut mental que ofereix intervenció especialitzada en el maneig clínic terapèutic dels trastorns mentals i addiccions durant l'etapa perinatal. Valora casos derivats al dispositiu hospitalari i respon a la consulta virtual de casos des d'altres dispositius de la xarxa (Atenció Primària, CAS, CSMA, ASSIR...). Així mateix, coordina casos complexes amb el servei de Ginecologia/Obstetrícia.

Interconsulta hospitalària de Psiquiatria

Atén aquells pacients ingressats a l'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança i el Centre Fòrum per causes mèdiques, quirúrgiques, convalescència i llarga estada, que presenten alguna patologia relacionada amb la malaltia psiquiàtrica per tal de fer-ne el seguiment durant l'estada a l'hospital. També existeix un servei de consultoria per a pacients ingressats a l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet.

Interconsulta hospitalària d'Oncopsiquiatria

Programa creat amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) per donar assistència específica psicooncològica a pacients i famílies de la xarxa hospitalària del Parc de Salut Mar, tant en consultes externes i interconsulta hospitalària a l'Hospital del Mar com a l'Hospital de l'Esperança.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat