Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Quina és la tasca de la psicòloga?

Se sap que no existeix un tractament definitiu per a la fibromiàlgia (FM) i que el paper de la Psicologia en l’àmbit del dolor crònic no és casual. Les persones que el pateixen no s’inventen la seva malaltia ni pateixen un trastorn mental.

A la nostra Unitat seguim les directrius de tractaments basats en l’evidència científica. Són els abordatges recollits en documents consens i publicats en el nostre àmbit per al tractament de la fibromiàlgia per la Conselleria de Salut de Catalunya, el Ministerio de Sanidad y Consumo¹ i la Sociedad Española de Reumatología².

Al capdavall, i des d’un enfocament biopsicosocial, el tractament està basat en un abordatge multidisciplinari, dirigit tant a la millora dels símptomes clínics i psicoafectius com als relacionats amb la seva capacitat funcional.

Però, què és l’enfocament biopsicosocial? A diferència del model reduccionista tradicional de salut-malaltia (només biològic), l’abordatge del/de la malalt/a es fa en termes d’una combinació de factors biològics, psicològics i socials que juguen un paper significatiu en el context de qualsevol problema de salut.

Aquests aspectes estan recollits en la definició de salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que va entrar en vigor l’any 1948: «La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia».

El paper de la psicòloga a la Unitat 

La funció de la psicòloga de la Unitat de Fibromiàlgia (FM) i Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) es concreta en tres nivells:

 1.  Assistència

  • Avaluació psicològica i orientació terapèutica
   Abans de portar a terme qualsevol intervenció, la psicòloga de la Unitat realitza una exploració completa del/de la pacient que permeti determinar els aspectes psicològics que afavoreixen o, tot el contrari, interfereixen en l’afrontament adient d’aquest problema de salut.

   Per fer-ho, a més de la informació que normalment es recull a la història clínica, avalua la interferència biogràfica de la simptomatologia somàtica, la personalitat premòrbida, les contingències actuals de les conductes de dolor, l’eficàcia d’estratègies d’afrontament de dolor anteriors i actuals, les creences sobre el dolor i l’estil atribucional relacionat amb el dolor. La psicòloga de la Unitat s’encarrega també de l’administració dels qüestionaris i escales que valoren alguns d’aquests paràmetres.

   Així mateix, porta a terme l’anàlisi funcional, que consisteix a especificar els factors antecedents, aquells que mantenen el dolor i les seves conseqüències. Amb totes aquestes dades, determina l’orientació terapèutica del/de la pacient.
    
  • Tractament psicològic
   La teràpia cognitivoconductual (TCC) és una orientació de tractament psicològic que ha demostrat la seva eficàcia en pacients amb FM. Està compromesa amb el mètode científic pel que fa a l’operacionalització de les tècniques emprades i l’avaluació de l’eficàcia.
   A la Unitat de FM, la TCC pot portar-se a terme en grup (un màxim de vuit persones, sis sessions amb freqüència setmanal, 90 minuts de durada cadascuna), o a nivell individual en funció de la psicopatologia associada (ansietat, depressió, trets desadaptatius de la personalitat).
    
 2. Recerca

  • La psicòloga de la Unitat col·labora en les diferents fases del procés de recerca:

   • la planificació dels estudis

   • la redacció de protocols de recerca

   • la coordinació del treball de camp

   • l’anàlisi dels resultats

   • la redacció de manuscrits

   • la disseminació de les dades obtingudes dels estudis a reunions científiques (jornades, congressos, etc).

 3. Docència 

  • Col·labora en la planificació i desenvolupament de:
   • Programes de formació continuada adreçades a altres professionals sanitaris.
   • Sessions clíniques de formació continuada de la Unitat.
Bibliografia

¹ Axutegi G, Collado A, Fernández de la Mota A, Gonzalez JR, Aldeguer JL, Marijuan V, Puime P, Puerto AM, Fibromialgia. Ordenación de Prestaciones. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 2003.

² Rivera J, Alegre C, Ballina FJ, Carbonell J, Carmona L. Castel B, Collado A, Esteve JJ, Martínez FG, Tornero J, Vallejo MA,Vidal J. Documento de consenso de la Sociedad Española de Reumatología sobre la fibromialgia . Reumatologia Clínica 2006;2:55-66.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

 • Pla d'igualtat del PSMar
 • Hospitals sense fum
 • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat