Episodis psicòtics inicials

Els tractaments de la psicosi

La primera fase del tractament consisteix en una avaluació exhaustiva mitjançant una visita per part del psiquiatra responsable del cas. Durant aquesta entrevista, es dedica un temps a conèixer la persona afectada i si és possible, a la família o persones properes a ella. En general, es realitzen anàlisis de sang i proves de neuroimatge (ressonància magnètica) per descartar possibles causes orgàniques dels símptomes psicòtics. Pot ser un període de confusió i d'angoixa pel/per la pacient, per la qual cosa és molt import el suport i comprensió rebuda per part de tot el personal mèdic i assistencial. Aquesta relació de confiança mútua entre el/la pacient i l’equip de salut mental és essencial que es produeixi des de l’inici del procés terapèutic.

La informació recollida durant l’entrevista i les proves realitzades aclariran la naturalesa específica de la psicosi i del tractament més adequat en cada cas.

En alguns casos, els símptomes desapareixeran poc temps després d’iniciar el tractament, tot permetent que el/la pacient reprengui la seva vida normal en un breu període de temps. En altres, la recuperació pot trigar setmanes o fins i tot mesos. Al igual que en altres malalties, pot ser oportú suspendre temporalment l’activitat laboral o els estudis, per reiniciar-los més tard i amb major garantia d’èxit.

El tipus de tractament pot variar en funció de les preferències del/la pacient, de la gravetat dels símptomes, del temps que han estat presents i de les seves possibles causes.

Medicaments

Els medicaments són part essencial del tractament dels trastorns psicòtics i juntament amb altres formes de teràpia, tenen un paper fonamental en la recuperació després de l’episodi psicòtic i en la prevenció d’episodis posteriors. Existeixen diferents tipus de fàrmacs de gran eficàcia, tant en la reducció dels símptomes psicòtics com en l’alleugeriment de l’ansietat que els acompanya. El tractament acostuma a iniciar-se a dosis baixes i és el/la metge/essa qui determina, juntament amb el/la pacient, les modificacions necessàries segons l’evolució dels símptomes. Es disposa d’un gran nombre de fàrmacs, fet que permet realitzar canvis entre ells en cas de presentar-se efectes secundaris. És important que el/la pacient informi el seu psiquiatra si presenta un efecte advers, ja que la seva aparició pot empitjorar el compliment d’un tractament que, com ja hem dit, és fonamental per a la recuperació.

Orientació i psicoteràpia

Comptar amb un equip de professionals amb qui poder parlar és una part important del tractament. Existeixen diferents tipus de teràpia, i l’elecció dependrà de les necessitats del/la pacient i de la fase de la psicosi en què es trobi. Inicialment, pot ser suficient comptar amb algú que entengui la situació i que transmeti confiança en la recuperació. A mesura que avança el procés de recuperació, poden aparèixer dubtes o inquietuds sobre la malaltia i pot ser convenient conèixer mesures per evitar recaigudes, com poden ser tècniques per afrontar l’estrès o aprendre a reconèixer precoçment els senyals d’alarma. L’orientació o la psicoteràpia es poden realitzar de forma individual o en grup.

Ajuda pràctica

També pot formar part del tractament, en alguns casos, l’ajuda pràctica per fer front a les dificultats del dia a dia. En tots en centres de salut mental hi ha treballadors/es socials que poden ajudar a resoldre problemes relacionats amb la tornada a la feina o als estudis, amb l’ús del temps lliure, de la vivenda, etc.

Cercador


Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat