Servei de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear de l'Hospital del Mar

La detecció i el tractament precoç de malalties és clau per millorar-ne el pronòstic

L'Àrea de Diagnòstic Integrat de l'Hospital del Mar és un servei que vetlla per a realitzar un diagnòstic a temps, proporcionar el tractament adient i fer el seguiment a persones amb una malaltia.

El diagnòstic per la imatge fa ús de les tècniques més avançades per a obtenir imatges internes del cos. Aquestes tècniques van més enllà de la radiografia convencional i engloben, moltes d'altres tècniques, com la tomografia computada (TC), la ressonància magnètica (RM), les ecografies i equipament de diagnòstic de medicina nuclear com l'SPECT i el PET-TC, tècniques híbrides, que combinen la medicina nuclear i la radiologia. La seva implantació proporcionarà solucions innovadores en tots els nivells de l'atenció sanitària: la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic, la teràpia i la cura dels pacients.

També les tècniques de diagnòstic per imatges permet als radiòlegs desenvolupar procediments de radiologia intervencionista que augmenta la seva capacitat per poder oferir tractaments percutanis i endovasculars guiats d’aquesta manera, molt segurs i eficaços d'algunes malalties dels pacients. Per això es combinen diferents tècniques d'imatge com les sales de radiologia vascular intervencionista, TAC, RM, Ecografia i PET.

La medicina nuclear és l'àrea especialitzada en el diagnòstic per la imatge que utilitza radiotraçadors o radiofàrmacs per al diagnòstic i el tractament de diverses malalties. I així es poden obtenir imatges funcionals i moleculars d'òrgans i teixits. La medicina nuclear també pot oferir realitzar la tècnica del Gangli Sentinella (cirurgia radioguiada) i mitjançant la injecció d'un radiofàrmac, poder localitzar si el càncer s'ha disseminat a través dels ganglis limfàtics. El gangli positiu és extirpat i posteriorment analitzat per l'anatomopatòleg.

Nou equip d'última generació de diagnòstic per Tomografia per Emissió de Positrons

L'Hospital del Mar compta amb un nou equip de Tomografia per Emissió de Positrons (PET) d'última generació per al diagnòstic i tractament de malalties com el càncer, neurològiques i altres inflamatòries. Per mitjà d'isòtops radioactius, permet visualitzar i analitzar alteracions funcionals dels processos metabòlics vinculades a aquestes patologies.

L'equip està dotat de les últimes eines d'adquisició i processament d'imatges, incloses aplicacions d'intel·ligència artificial, amb la qual cosa permet obtenir múltiples paràmetres d'utilitat per als professionals sanitaris, amb àmplies aplicacions tant en l'assistència sanitària com en la recerca mèdica.

Intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic de la COVID-19

L'Hospital del Mar disposa d'una nova eina de suport per al diagnòstic dels pacients amb sospita d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.

Es tracta d'una eina que utilitza la tecnologia de la intel·ligència artificial per, a partir de radiografies del tòrax dels pacients, ajudar als metges i metgesses a diagnosticar si el pacient pot tenir la COVID-19.

Tan aviat com es realitza la radiografia de tòrax i s'introdueix al sistema, dictamina amb un elevat nivell de fiabilitat si el pacient té o no signes radiològics de COVID-19. El diagnòstic, però, es complementa amb les altres eines diagnòstiques, com ara els tests PCR.

Quines proves fem? 

  • Radiografia simple i amb contrast, amb sistemes d'imatge digital directa i equips robotitzats.

  • Tomografia axial computada amb equips d'última generació, que incorporen eines per estudis de baixa dosi, perfusió, anàlisi espectrals, anàlisi cardíacs, intel·ligència artificial del tòrax i guia de procediments intervencionistes.

  • Ressonància magnètica amb eines avançades de diagnòstic -perfusió, espectroscòpia, seqüències Dixon, cardio-RM, angio 4D-, intervencionisme de mama i teràpia làser cerebral.

  • Ecografia amb les eines més avançades: contrast, elastografia shearwave, mesura de l'esteatosi hepàtica per atenuació del feix, mesura de la viscositat, sistemes per assistir procediments intervencionistes amb tècniques de fusió amb tomografia assistida per ordinador, ressonància magnètica i PET i sistemes de guia de l'agulla.

  • Mamografia digital amb tècniques d'estereotàxia, tomosíntesi i contrast i desenvolupaments avançats per promoure que les dones puguin controlar les seves mamografies.

  • Segmentació 3D amb imatge virtual i impressió per a la planificació quirúrgica. Segmentació 3D amb imatge virtual i realitat augmentada per millorar la planificació quirúrgica.

  • Desenvolupaments propis d'intel·ligència artificial i col·laboració amb projectes de radiòmica.

  • Gammagrafia SPECT multiòrgan amb disponibilitat de tècniques de coregistre (SISCOM) i anàlisis automàtiques d'imatges assistides per intel·ligència artificial i a partir de bases de dades poblacionals.
  • Tècnica de gangli sentinella per a cirurgia oncològica de mama, pròstata, tumors ginecològics i d'altres.

  • PET-TC amb isòtops d'ús clínic habitual, però també d'altres d'ús molt més específic per a entorns assistencials, assajos clínics i de recerca.