Ajuda

Perfils de navegació

Els continguts estan distribuïts en cinc grups de navegació: Usuaris, Professionals, Informació Corporativa, Recerca i Docència. Aquests grups permeten distribuir els continguts segons el perfil que s'apropa més al navegant. En tot moment, encara que s'hagi fet una tria de perfil, es pot accedir a la resta per mitjà del menú superior, sense haver de retrocedir.


Perfils de navegació

Cada perfil està diferenciat per colors per facilitar la identificació d'on ens trobem a cada moment.

Elements de Navegació

A la pàgina principal es destaquen les notícies del dia o de la setmana, informació que podreu complementar amb les noticies generals que trobareu dins de la pàgina web. Així mateix, hi ha un espai reservat per poder consultar la producció audivisual més recent de l'IMAS.


Elements de Navegació Elements de Navegació

També disposeu del mapa de la web que dóna una visió general del "site", dels seus continguts i d'un punt de menú des del que ens podeu fer arribar els vostres suggeriments. En aquest context, us convidem a compartir amb nosaltres les vostres iniciatives tant per ampliar la interactivitat com per millorar els continguts de la pàgina web.


Mapa de la web,ajuda...

Glossari

 • Activitat d'hospitalització: L'activitat d'hospitalització s'ha dividit en diferents productes clínics agrupats amb els següents criteris:
  La cirurgia programada amb ingrés, major ambulatòria o urgent, s'identifica a partir del tipus d'ingrés del conjunt minin bàsic de dades a l'alta hospitalària i pel tipus de GRD. Trastorns mentals, alcohol i drogues, embaràs, part i puerperi i patologia perinatal corresponen a la categoria diagnòstica major (CDM) a què pertany el GRD. Rehabilitació correspon al propi GRD i la patologia mèdica en majors o menors de 18 anys s'identifica pel tipus de GRD i per l'edat.
 • SASSIR: Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
 • Pes Mitjà: És una aproximació a la complexitat entesa com a consum de recursos, mitjançant el pes relatiu que cada GRD té associat. S'utilitzen els pesos relatius de Medicare (EUA).
 • Pes Relatiu Mitja-IRR: És el pes mitjà respecte el pes mitjà de l'any anterior, o del conjunt de la XHUP en el període juliol 97-juny 98.
 • PADES: Programa d'atenció domiciliària, equip de suport.
 • RAE: Programa de reordenació de l'activitat dels especialistes a atenció primària.
 • Raó de funcionament estàndard: Informa sobre el funcionament de l'IMAS, o servei, en gestió d'EM. Un valor superior a 1 indica que l'EM de l'any 1999 és més alta que la del 1998, a igualtat de casuística (essent aquesta la de l'any 1998).
 • UBA amb criteri assistencial: Unitat bàsica d'assistència restringida als conceptes purament assistencials d'estades, visites, urgències, cirurgia menor i hospital de dia.
 • UFISS: Unitat funcional interdisciplinària socio-sanitària
 • VIH: Virus de la immunodeficiència humana adquirida
 • VHC: Virus de l'hepatitis C.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat