Funcionament

Primera visita hospitalària

Els pacients acudeixen a l'Hospital des del Centre de Primària, ORL CAP, urgències i interconsultes hospitalàries.

Tots els pacients rebran una primera valoració del servei d'Otorinolaringologia (ORL) incorporant-lo a consultes externes en menys de 10 dies després de la derivació, a més d'una visita amb Cirurgia Plàstica o Cirurgia Oral i Maxil·lofacial en funció de la patologia (cavitat oral / glàndula saliival ). Es realitzarà una anamnesi completa i exploració ORL, que inclou l'exploració directa de cavitat oral i orofaringe, pell de cap i coll, palpació cervical, vídeofibroscopia nasofaringolaríngea amb Narrow Band Imaging, estroboscòpia o una altra tècnica exploradora ORL.

  • Si la lesió és accessible, es realitzaran biòpsies directes o amb videofibroscopi amb canal de biòpsia o altres biòpsies dirigides amb endoscopi a la primera visita i se sol·licitarà prova d'imatge pertinent (TC / RM / PETTC), es programarà de forma preferent i es citarà en Comitè amb els resultats diagnòstics.
  • Si la lesió no és biopsiable en consultes, es realitzarà biòpsia quirúrgica amb anestèsia general o sedació o bé en cas de adenopatia ECOPAAF / BAG pel servei de Radiodiagnòstic.

Estadiatge

S'informarà del diagnòstic oncològic al pacient en una visita prèvia al Comitè. En un interval de dues setmanes aproximadament es programarà una 1a visita en Comitè de Tumors, amb el resultat d'anatomia patològica, prova d'imatge i exploració física. S'ha de determinar l’estadiatge basat en la vuitena edició del TNM10.

Tractament

Tractament quirúrgic

Als pacients candidats a tractament quirúrgic, aquest es realitzarà de forma preferent en un termini menor a 45 dies. S'haurà de considerar un torn de guàrdies localitzables per als serveis quirúrgics inclosos en la Unitat Funcional, per donar una ràpida resposta per a les eventuals complicacions postquirúrgiques que puguin produir-se. Previ al tractament quirúrgic, els pacients que així ho necessitin seran derivats a la consulta de prehabilitació mitjançant la Gestora de Casos i coordinat pel Servei d'Anestesiologia.

Tractament quimio i/o radioteràpic

S'adequarà el tipus de tractament: RT radical o QRT concomitant o QT d'inducció seguit de QRT. Es realitzaran en coordinació entre metges d'Oncologia Radioteràpica i d'Oncologia Mèdica.

Tractament pal·liatiu

Es valorarà tractament amb QT/RT pal·liativa o es contactarà directament amb UFISS mitjançant la Gestora de Casos.

Rebuig de tractament

Si el pacient rebutja qualsevol dels tractaments proposats, es farà constar específicament en la història clínica, se li farà signar un document on reconegui aquest rebuig i es realitzarà un informe detallat de la situació per al seu metge de família.

Seguiment

Tots els pacients seran avaluats en comitè de tumors al finalitzar les variants de tractament decidides en l'avaluació diagnòstica inicial del Comitè de la Unitat Funcional de càncer de cap i coll (UFCC). Els pacients seran avaluats presencial o virtualment, segons sigui el cas. Aquells pacients que necessitin una exploració física seran avaluats presencialment al Comitè de la UFCC.

Tots els pacients seran informats de la proposta del Comitè. En cas de tractament sistèmic i/o radioteràpic, l'avaluació es realitzarà mitjançant proves d'imatge, examen físic directe i fibrolaringoscòpia. En cas de tractament quirúrgic, es valorarà inicialment l'anatomia patològica i successivament a través de proves d'imatge, examen físic directe i fibrolaringoscòpia.

La freqüència de seguiment i la indicació de proves diagnòstiques estan determinades en els protocols clínics de la UFCC de cada localització anatòmica específica. Els pacients de la UFCC seguiran controls de nutrició i suport psicològic sol·licitat de forma individual.

Compromís social

  • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat