Procés d'atenció hospitalària (urgències i aguts)

Urgències (Hospital del Mar i Centre Dr. Emili Mira)

Atenció continuada (24 hores) a pacients amb trastorn mental (i als seus familiars) que presenten una situació de crisi amb primeres descompensacions greus, distorsió de la realitat, funcionament desadaptat a causa de la malaltia mental amb risc d'exclusió social, reaguditzacions de processos crònics i conductes de risc físic per autoagressivitat o heteroagressivitat directament relacionades amb la malaltia. El servei d'Urgències ofereix una atenció àgil i una derivació adequada als diferents recursos existents, afavorint sempre la continuïtat assistencial, i atén la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella, Sant Martí i part de Sant Andreu), Barcelonès Nord i Maresme Sud.

Unitats d'Hospitalització Psiquiàtrica (Hospital del Mar i Centre Dr. Emili Mira)

Són un dispositiu assistencial per al tractament intensiu en règim d'ingrés (programat o urgent, voluntari o involuntari) i atenció continuada (24 hores) per a aquells casos que, atesa la gravetat de la simptomatologia aguda que presenten, no poden continuar rebent atenció en el seu entorn comunitari. L'estada mitjana és l'adequada per a l'estabilització de la fase aguda o de crisi i s'adapta a les necessitats de cada pacient. Les unitats col·laboren amb la resta d'especialitats de l'hospital i fan partícips el pacient i la família en el procés terapèutic. La cobertura assistencial comprèn la població de l'àrea litoral de la ciutat de Barcelona (Sant Martí, Ciutat Vella i part de Sant Andreu), Barcelonès Nord i Maresme Sud.

Nombre de llits: 83

 • Hospital del Mar (UH80): 32 llits  Hospital del Mar (UH07): 7 llits
 • Centre Dr. Emili Mira (H4 i H6): 44 llits
Teràpia electroconvulsiva (hospitalització i règim ambulatori)

Aquest és un tractament considerat segur, efectiu i eficient en pacients afectats de diversos trastorns mentals. L'aplicació, administrada per un psiquiatre, un anestesista, una infermera i una auxiliar d'Infermeria, necessita el consentiment informat del pacient o els familiars. A l'Hospital del Mar hi ha una sala específica d'aplicació.

Unitat de Crisi (Hospital del Mar)

Equip multidisciplinari de professionals de la psiquiatria i la salut mental que ofereix atenció ambulatòria a la crisi, estudi i tractament dels episodis psicòtics, amb un abordatge precoç, preventiu i un seguiment continuat durant el període crític. A més, es coordina amb els diferents recursos socials i sanitaris i fa activitats d'informació, educació i suport als familiars.

Consultes Externes (Hospital del Mar)

El servei de consultes externes dóna resposta a la sol·licitud de col·laboració de les diverses unitats medicoquirúrgiques de l'hospital en règim ambulatori, a través de la interconsulta habitual o mitjançant models d'avaluació mutidisciplinària, com, per exemple, atenció a l'obesitat mòrbida, psicodermatologia i epilèpsia refractària.

Unitat de Subaguts (Centre Fòrum)

És un dispositiu hospitalari que atén pacients amb una situació psicopatològica que persisteix després del tractament habitual (Centres de Salut Mental i/o Unitat d'Hospitalització Breu) i els hi proporciona teràpies rehabilitadores. L'estada mitjana és de tres mesos aproximadament, el temps necessari per assolir els objectius consensuats per a cada persona a través d'un abordatge intensiu clínic i rehabilitador.

La unitat disposa de 20 llits per a pacients amb trastorn mental sever:

 • Amb reingressos repetits a les unitats d'aguts.
 • Amb evolució tòrpida i refractària al tractament.
 • Amb sobrecàrrega del suport familiar.
 • Amb abandonament del tractament i no-vinculació.
 • Amb alternativa d'habitatge a l'alta.
 • Sense consum de tòxics en actiu.
 • Sense ideació autolítica greu amb risc de dur-la a terme.
 • Amb previsió d'una estada de tres mesos com a màxim.
 • Usuaris del sector de Sant Martí.

Els principals objectius d'aquesta unitat són el tractament de resistències psicopatològiques, intensificant i completant accions terapèutiques ja iniciades en altres dispositius assistencials, l'evitació de la cronicitat i el risc d'institucionalització i la promoció de l'adquisició d'habilitats que millorin l'autonomia de la persona. La seva àrea d'influència és el districte de Sant Martí (ABS: 10A, 10B,10C,10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10J i 10I).

Hospital de Dia (Centre Fòrum)

És un recurs sanitari, terapèutic i rehabilitador de caràcter temporal amb indicació específica per a pacients amb trastorn mental greu. S'ofereix hospitalització parcial, sense pernoctació. Els programes assistencials s'individualitzen d'acord amb el pacient i la família. La seva àrea d'influència és Ciutat Vella i Sant Martí.

Interconsulta hospitalària de Psiquiatria (Centre Fòrum)

Atén aquells pacients ingressats a l'Hospital del Mar, l'Hospital de l'Esperança i el Centre Fòrum per causes mèdiques, quirúrgiques, convalescència i llarga estada, que presenten alguna patologia relacionada amb la malaltia psiquiàtrica per tal de fer-ne el seguiment durant l'estada a l'hospital.

Interconsulta hospitalària d'Oncopsiquiatria

Programa creat amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO) per donar assistència específica psicooncològica a pacients i famílies de la xarxa hospitalària del Parc de Salut Mar, tant en consultes externes i interconsulta hospitalària a l'Hospital del Mar com a l'Hospital de l'Esperança.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2024 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat