Visitar-se a l'Hospital del Mar

Consultes Externes

Al servei de consultes externes s'hi pot accedir

  • Enviat pel metge de capçalera o especialista: Per a una primera visita, el seu metge derivarà al nostre centre mitjançant un volant. Aquesta sol·licitud arriba directament a l'Hospital i vostè rebrà la notificació del dia i hora de la visita per correu.
  • Citat des del Servei d'Urgències: Després d'una atenció urgent, i si el metge ho considera necessari, el Servei d'Admissions d'Urgències li concertarà dia i hora de visita a Consultes Externes.
  • Citat per l'Àrea d'Hospitalització: En el moment de l'alta hospitalària, li concertaran una propera visita a Consultes Externes, per tal de fer seguiment del seu procés.

Àrea Quirúrgica

  • En el moment de l'ingrés i de l'alta 1 familiar/acompanyant podrà pujar a la unitat corresponent per ajudar al pacient a acomodar-se i a guardar les seves pertinences.
  • El personal de "control d'accés" i, en el seu defecte, el personal de recepció, supervisarà l'arribada del pacient programat quirúrgic. La franja horària serà de 6.30 h del matí a 20 h.
  • Es revisarà que porten posada la mascareta quirúrgica, i se'ls hi demanarà que es rentin les mans amb la solució hidroalcohòlica abans de l'entrada al centre hospitalari.
  • Un cop fetes les comprovacions necessàries el pacient anirà a la unitat que correspongui.

En el cas d'intervenció quirúrgica a l'Hospital del Mar

Trasllat a la Unitat d'Hospitalització

S'aplicarà circuït establert a la guia interna de visites per a pacients ingressats

Àrea Ambulatòria

  • Recomanació d'entrar amb 1 sol familiar/acompanyant.
  • No arribar abans de 15 minuts.
  • No venir amb símptomes de tos, febre i/o congestió nasal.