Tractament radioteràpic

La radioteràpia en el tractament contra el càncer és una peça clau que ha permès augmentar la precisió, personalització i exactitud en l'abordatge d'aquesta patologia.

  • Radioteràpica guiada per la imatge. La verificació del posicionament abans de cada sessió amb imatges radiogràfiques o tomogràfiques permet assegurar un millor posicionament i una millor qualitat del tractament administrat.
  • Radioteràpia guiada per la respiració. La tècnica d'inspiració profunda mantinguda permet protegir millors estructures com el cor i a la vegada reduir el moviment de la persona durant cada sessió, contribuint a una major seguretat del tractament.
  • Radioteràpia hipofraccionada i ultrahipofraccionada. La reducció del nombre total de les sessions permet una reducció de la toxicitat entorn del tractament, un major confort per la persona i un retorn a l'activitat normal més ràpid.
  • Radioteràpia intraoperatòria. Permet una major precisió en l'administració de dosi localitzada en el lloc del tumor en el mateix moment de la cirurgia evitant moltes vegades la necessitat de rebre cap més tractament local en tumor de mida petit (irradiació parcial).
  • Radioteràpia d'intensitat modulada i arco teràpia dinàmica (VMAT). Permet una millor dosificació de les zones a tractar amb una reducció de les dosis en els teixits sans.