Política d'Innovació

Es basa en desenvolupar projectes que serveixin per millorar les prestacions assistencials i docents dels centres PSMAR a partir del coneixement i l'experiència del conjunt dels seus professionals, i de les necessitats i expectatives dels usuaris.

Les activitats d'innovació estan arrenglerades amb les línies prioritzades assistencials, docents i de recerca que es descriuen en els plans estratègics del Parc de Salut Mar i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. L'abast (certificat) d'aquestes activitats és en tecnologia d'instrumentació aplicada a les ciències de la salut, biomarcadors i aplicacions informàtiques pel diagnòstic, seguiment i rehabilitació de pacients.

El seu objectiu principal és desenvolupar projectes que serveixin per millorar les prestacions assistencials i docents dels centres PSMAR a partir del coneixement i l'experiència del conjunt dels seus professionals, i de les necessitats i expectatives dels usuaris.

Per al desenvolupament dels projectes es buscaran quan sigui necessari aquelles aliances amb socis o patrocinadors que facin més factible el seu èxit.

La implementació d'un Sistema de Gestió de la Innovació proporciona el marc per:

- Motivar i implicar els professionals en el desenvolupament de la innovació

- Contribuir a l'increment de la seva capacitat de transferència

- Millorar les prestacions assistencials i docents del PSMAR i la satisfacció dels usuaris

- Establir una sistemàtica de millora continua en els serveis de suport

- Augmentar el coneixement de l'IMIM per part de la industria biomèdica

- Complir amb els requisits ètics, legals i reglamentaris associats a les seves activitats

La Política d'innovació es revisa, es comunica anualment als professionals de l'Institut i es publica a les intranets del IMIM i PSMAR.