Ajuts de Recerca

Ajuts de Recerca Jordi Gras

La Comissió de Docència del PSMAR juntament amb l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) du a terme des de 1993 una iniciativa adreçada als residents del Parc de Salut Mar (PSMAR) que finalitzen el seu període de formació, per tal que s'incorporin a projectes de recerca vigents i dirigits per un investigador/a de l'IMIM.

Aquests ajuts es desenvoluparan sota la forma de contracte laboral per tal de garantir que els residents amb vocació de recerca tinguin una opció real d'iniciar una trajectòria de formació en aquest àmbit.

Convocatòria

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu de la convocatòria és promoure la formació, en l'àmbit de la recerca, de residents que puguin contribuir a reforçar la massa crítica investigadora del PSMAR.
Característiques principals
Es convoquen 3 ajuts de recerca per a un període d'un any cadascuna. Enguany, els tres ajuts seran co-finançats entre la Institució i el Grup / Servei /Programa d'adscripció del candidat.
Lloc de presentació
Per a més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Requisits
 • Poden sol·licitar un ajut els residents del PSMAR que finalitzin la seva residència i que estiguin adscrits a algun dels grups de recerca de l'IMIM. De manera excepcional, es podran presentar residents del PSMAR que hagin finalitzat la seva residència en anys anteriors.
 • Es prioritzaran aquells candidats que s'hagin presentat a la convocatòria de contractes Rio Hortega, a més els beneficiaris de l'ajut es presentaran (si compleixen requisits) a la convocatòria de contractes Rio Hortega .
 • La sol·licitud de l'ajut haurà d'anar avalada i signada per l'investigador o investigadora principal del projecte i també pel tutor o tutora del candidat o candidata, que hauran de tenir el grau de doctor o experiència acreditable en recerca i pertànyer a algun grup de recerca de l'IMIM. Els investigadors principals i els tutors podran o no ser la mateixa persona sempre i quan l'investigador o investigadora principal sigui de l'IMIM. Els tutors podran ser d'una altra institució sempre que pertanyin a l'equip investigador del projecte al qual s'adscriu el resident. Els tutors només podran constar com a tal en una proposta.
 • Els projectes hauran de ser vigents i dirigits per un investigador o investigadora de l'IMIM. Han d'haver estat avaluats per un grup d'experts aliens al projecte. Es considera projecte vigent aquell que està registrat a l'IMIM i que disposa de finançament competitiu, com a mínim, durant el període de vigència de l'ajut.
 • Només es podrà presentar un candidat o candidata per projecte.
Durada
Període d'un any.
Documentació
 • Full de sol·licitud, que signaran la persona candidata, el tutor/a i l'investigador/a principal (IP) del projecte al qual s'adscriu.
 • Currículum Vitae del candidat o candidata (preferentment en format CVN).
 • Expedient acadèmic del candidat o candidata.
 • Currículum Vitae abreujat del tutor o tutora (preferentment en format CVA) dels darrers 5 anys, que inclogui les principals publicacions.
 • Memòria de la proposta preparada per a la convocatòria de contractes Rio Hortega (en el cas que s'hagi presentat).
 • Resum del projecte de recerca a realitzar pel candidat o candidata que inclourà els següents apartats: objectius, metodologia i resultats previsibles i les possibilitats de publicació de resultats derivades d'aquesta eventual incorporació o continuació en la col·laboració del projecte, si és el cas. (se adjunta plantilla)
 • Un escrit de presentació del candidat o candidata que signarà el tutor o tutora. Així mateix es farà constar si el projecte al qual s'adscriu està sent o serà motiu de la seva tesi doctoral. En cas que l'estigui realitzant en un altre projecte, cal especificar el seu estat i els possibles lligams amb el projecte d'adscripció per aquest ajut.
 • Informe raonat del Cap de Servei avalant la proposta i exposant les possibles perspectives d'integració del candidat o candidata a la plantilla del PSMAR
 • Compromís signat pel Cap de Servei/ Grup /Programa de pagar el 50% del cost del sou brut de l'ajut, 13.437,92 € (inclòs al full de sol·licitud).

  La presentació es podrà fer per mail a recerca@imim.es sempre i quan totes les signatures necessàries s'hagin fet amb certificat digitals (certificat de la FNMT o DNIe), no es poden combinar signatures digitals i manuscrites).
AVÍS IMPORTANT
L'ajut serà incompatible amb qualsevol altre tipus de contracte laboral públic, amb l'excepció de guàrdies que es podran realitzar amb un màxim de 4 al mes o l'equivalent en hores d'assistència en cas que en el Servei o Grup al qual s'adscriu el resident, no es realitzin guàrdies.

Accés al formulari de sol·licitud a través de la Intranet de l'IMIM.

Resolució