Cartera de serveis

Educació i rehabilitació física i emocional de tots els pacients amb cardiopatia isquèmica des de la unitat d'hospitalització fins a la consulta ambulatòria

 • Detecció precoç de pacients amb cardiopatia isquèmica.
 • Posar les condicions idònies per la rehabilitació física i emocional del malalt  amb cardiopatia isquèmica: 
  • Educació en la malaltia.
  • Promoció en canvi d'hàbits de vida (fomentar l'autocura).
  • Planificació de l'alta (discharge planning).
  • Rehabilitació cardíaca.
  • Continuïtat assistencial adequada al pacient.
  • Detecció i tractament  precoç de trastorns depressius.

Coordinadora del procés d' intervenció d'infermeria

 • Funcions:
  • Detecta els nous pacients ingressats per Cardiopatia isquèmica.
  • Monitoritza que l' avaluació del pacient es dugui a terme (seguiment del compliment del checklist).
  • Cursa interconsulta amb l'equip de fisioteràpia.
  • Monitoritza l'omplida dels qüestionaris i formularis pertinents.
  • Monitorització de la planificació de l' alta, protocol de preparació a l' alta i seguiment post alta.
  • Realitza  intervenció educativa i la registra.
  • Supervisa la realització de la prova d'esforç de tots els malalts ingressats.
  • Supervisa que l'stock de còpies de material educatiu, quaderns de recollida de dades i còpies dels tests sigui suficient.
  • Coordina amb la infermera responsable de la rehabilitació ambulatòria, la incorporació al programa de rehabilitació post alta.
  • Realitza sessions informatives mensuals sobre canvi d'hàbits de vida (dieta, tabaquisme, etc).
  • Realitza i monitoritza l'omplida dels qüestionaris i formularis pertinents en la visita als 3 i 12 mesos.
  • Reforça l'educació en canvi d'hàbits als 3 i 12 mesos.
  • Sol·licita a l'alta analítica de control lipídic i glicèmic.

 Infermera coordinadora de la Rehabilitació al alta

 • Funcions:
  • Tramita las visites necessàries per iniciar el procés de rehabilitació cardíaca al alta de tots els pacients presentats per la infermera responsable d'hospitalització.

Metge especialista en cardiologia

 • Funcions
  • Integra la informació procedent de l'equip.
  • Complimenta el QRD dels protocols.
  • Realitza sessions informatives mensuals sobre la malaltia, factors de risc y  tractament.
  • Valoració qüestionaris qualitat de vida i detecció depressió als 3 i 12 mesos.
  • Valoració analítica control lipídic i glicèmic a l'alta i modificació del tractament farmacològic si precisa.
  • A la consulta de risc cardiovascular: valoració i optimització dels factors de risc cardiovascular no controlats adequadament tot i la intensificació del tractament oral.  

Metge especialista en rehabilitació

 • Funcions
  • Disseny i actualitzacions dels protocols de tractament seguint les recomanacions descrites a les Guies de Pràctica Clínica.
  • Valoració dels dèficits i limitacions que presenta el pacient com a conseqüència de la cardiopatia.
  • Valoració de la capacitat física del pacient abans de l'exercici per tal d'introduir les adaptacions i modificacions pertinents en cada cas.
  • Participa en sessions informatives mensuals sobre la malaltia, factors de risc i tractament en el que respecta a la indicació de l'exercici terapèutic.
  • Seguiment ambulatori al finalitzar el programa d'exercicis i valoració prova d'esforç a los 3 mesos.

Fisioterapeuta

 • Funcions
  • A requeriment de l' equip, intervenció de forma precoç en pacients hospitalitzats per a iniciar el protocol de mobilització.
  • Col·laborar en la selecció de pacients no candidats a programa de rehabilitació.
  • Un cop planificada l'alta, instruir al pacient en la rutina d'activitats a realitzar a domicili (lliurament de material conjuntament amb el del protocol educatiu).
  • Realitzar sessions informatives mensuals sobre la importància i els mètodes per a augmentar la tolerància a l'exercici físic.
  • Liderar les sessions d'exercici físic en la sala de teràpia durant el període de rehabilitació post-alta.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat