2 Equip professional

La Unitat d'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) està integrada per personal de dues institucions, el Parc de Salut Mar i la Fundació Miquel Valls. En concret, els especialistes del servei de Neurologia, Pneumologia, Fisioteràpia de respiratori, Rehabilitació i Nutricionista són treballadors del Parc de Salut Mar mentre que els professionals de Terà

Coordinador

Dr. Miguel Ángel Rubio

Metge del servei de Neurologia

Equip mèdic de la Unitat

Més informació de l'equip professional

Personal d'infermeria

3 Serveis adscrits i col·laboradors

4 Funcionament

En la primera visita, el metge explicarà al pacient i familiars el diagnòstic, així com les opcions terapèutiques actuals i la necessitat de control a les unitats multidisciplinàries.