Cartera de serveis

Unitat de subaguts (Centre Dr. Emili Mira i Centre Fòrum)

És un dispositiu hospitalari que atén pacients amb una situació psicopatològica que persisteix després del tractament habitual (Centres de Salut Mental i/o Unitat d'Hospitalització Breu) i els hi proporciona teràpies rehabilitadores. L'estada mitjana és de tres mesos aproximadament, el temps necessari per assolir els objectius consensuats per a cada persona a través d'un abordatge intensiu clínic i rehabilitador.

Dirigida a pacients amb trastorn mental sever:

 • Amb reingressos repetits a les unitats d'aguts.
 • Amb evolució tòrpida i refractària al tractament.
 • Amb sobrecàrrega del suport familiar.
 • Amb abandonament del tractament i no-vinculació.
 • Amb alternativa d'habitatge a l'alta.
 • Sense consum de tòxics en actiu.
 • Sense ideació autolítica greu amb risc de dur-la a terme.
 • Amb previsió d'una estada de tres mesos com a màxim.
 • Usuaris del sector Barcelonès Nord, Maresme Sud i de Sant Martí.

Nombre de llits: 40

 • Centre Fòrum: 20 llits.
 • Centre Dr. Emili Mira: 20 llits.

Els principals objectius d'aquesta unitat són el tractament de resistències psicopatològiques, intensificant i completant accions terapèutiques ja iniciades en altres dispositius assistencials, l'evitació de la cronicitat i el risc d'institucionalització i la promoció de l'adquisició d'habilitats que millorin l'autonomia de la persona.

Atenció a la mitjana i llarga estada psiquiàtrica

152 llits (H1, H3, Llevant 3 i 4) per a pacients amb trastorn mental sever:

 • Amb descompensació permanent, crònicament aguditzats, d'alt risc per a ells mateixos i/o tercers, amb inestabilitat clínica alta i necessitat de suport elevada.
 • Que requereixen un programa rehabilitador orientat a la consciència de malaltia, el control d'impulsos i el consum de tòxics que els faciliti l'aprenentatge, l' acceptació de límits i la tolerància a la frustració.
 • En fase de reintegració a la comunitat, amb dèficits funcionals i cognitius, però amb una capacitat d'autocura suficient que possibiliti l'assoliment de nivells d'autonomia acceptables.
 • Usuaris del sector Barcelonès Nord, Maresme i Osona.
Centre de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental

Per a pacients amb trastorn mental sever que necessiten tractament rehabilitador i que presenten un nivell suficient d'estabilitat psicopatològica i un suport familiar/tutorial adequat per viure en la comunitat. El servei és un recurs de transició cap a altres recursos prelaborals, laborals i de lleure comunitaris.

Llar - Residència Núria

Servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, substitutori de la llar, i d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica

Situada al Centre Fòrum, la Unitat d'Alta Dependència Psiquiàtrica és un dispositiu hospitalari que consta de 10 llits per dur a terme l'atenció a persones amb un trastorn mental sever, que necessiten un treball rehabilitador de mig o llarg recorregut, mitjançant un treball integral, amb  programes específic dirigits a:

 • Reducció dels factors que potencien la desadaptació.
 • Tractament  intensiu  psiquiàtric i psicològic.
 • Teràpies de reeducació i rehabilitació funcional que permetin el retorn al mitjà comunitari.
 • Usuaris del districte de Sant Martí.

Compromís social

 • Compromís social
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Avís Legal i Privacitat de dades | Política de Cookies | Accessibilitat