Unitat d'Expertesa Clínica de Síndromes de Sensibilització CentralFibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

Tractament de la fibromiàlgia

Els pilars bàsics del tractament de la fibromiàlgia són: educació del pacient, tractament farmacològic, exercici físic terapèutic i teràpia cognitivaconductual. Els/les pacients responen millor a un programa multidisciplinari en el qual s'inclouen, a més del metge/essa (especialista en medicina familiar i comunitària,reumatòleg, internista, psiquiatres, rehabilitadors), psicòlegs, i fisioterapeutes i d’altres.

Educació del/de la pacient

Els/les pacients de FM han d'entendre la seva malaltia abans de començar a ser tractats (1, 2).

Discutir el diagnòstic amb el/la pacient

Molts pacients se senten rebutjats pels professionals sanitaris després de llargs anys de pelegrinatge per diferents especialistes i múltiples proves; altres creuen que al final es trobarà una malaltia que pot posar en perill la seva vida. El donar el diagnòstic al/a la pacient que sofreix FM millora la seva actitud davant la mateixa, disminueix el nombre de consultes als especialistes i el nombre de proves que se'ls practiquen, així com disminueix el nombre de fàrmacs que prenen (3, 4). Per la qual cosa, s'ha de confirmar al/a la pacient que sofreix aquesta malaltia i que aquesta “no és una invenció de la seva ment”. S'ha de ressaltar la naturalesa “benigna” de la mateixa. Explicar-los les teories actuals sobre la etiopatogènia de la mateixa. Confirmar-los sobretot als/a les que tenen un component de fatiga, que no tenen una infecció latent coneguda.

Els estressors físics o emocionals poden agreujar o precipitar la FM, pel que és important explicar-los mètodes de relaxació o programes per reduir l'estrès (5). Ha de conèixer que els seus símptomes poden oscil·lar empitjorant o millorant però que en general podran fer una vida activa i normal. S'ha demostrat que l'educació dels/de les pacients té un efecte beneficiós millorant els seus símptomes.

Fàrmacs

Els medicaments més efectius per al tractament de la FM són els antidepressius pel seu efecte sobre l'ànim i pel seu efecte analgèsic (6). A Espanya cap fàrmac té la indicació expressa de tractament de la FM. A EAU, la FDA ha aprovat per al seu tractament duloxetina, milnacipran i pregabalina. Duloxetina i pregabalina estan comercialitzades a Espanya però no posseeixen la indicació de tractament de FM.

 Línies generals de tractament:

Indicar els tractaments a dosis baixes i incrementar les dosis de forma progressiva. La amitriptilina s'ha de considerar com a primera opció terapèutica. En pacients amb problemes de somni, administrar pregabalina a la nit. En pacients amb cansament important la duloxetina al matí és una bona opció. La combinació d'un antidepressiu al matí i pregabalina a la nit és una altra bona opció terapèutica.

Antidepressius

Els antidepressius com els tricíclics, inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS) i els antidepressius duals, inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina (IRSN), milloren els símptomes de la FM: dolor, fatiga, ànim, alteracions de la son i milloren la qualitat de vida dels pacients (7, 8, 9). Els antidepressius tricíclics (amitriptilina) a dosis baixes i en administració nocturna són els fàrmacs d'elecció (10). Però a causa de la diversitat de resposta individual dels/de les pacients, als efectes secundaris i a la davallada d'eficàcia amb el pas del temps, es poden utilitzar altres antidepressius amb menors efectes secundaris com els antidepressius duals (IRSN) duloxetina, milnacipran, i els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS) paroxetina, fluoxetina i citalopran (11). La ciclobenzaprina ha demostrat la seva utilitat sobretot millorant la son. Les combinacions d'antidepressius poden en alguns casos ser d'utilitat. Amitriptilina a dosis baixes nocturnes combinat amb duloxetina o fluoxetina al matí.

Antiinflamatoris

Al no haver-hi inflamació els antiinflamatoris (tant els AINEs com els glucocorticoides) a dosis terapèutiques no són efectius (12). Els AINEs es poden utilitzar pel seu efecte analgèsic en combinació amb altres fàrmacs amb efecte sobre el sistema nerviós central.

Analgèsics

El paracetamol sol o en combinació amb tramadol és una bona opció terapèutica. Només en comptats casos tindrien un paper l'ús d'opiods més potents (13, 14).

Anticonvulsius

Pregabalina i gabapentina tenen un efecte similar sobre els canals cel·lulars del ió calci i actuen com analgèsics en bloquejar l'alliberament de diversos neurotransmissors. La seva eficàcia en la FM sobretot de la pregabalina ha estat comprovada, reduint el dolor, millorant la son i la qualitat de vida. La pregabalina ha demostrat la seva eficàcia a dosi de com a mínim 450 mg/dia (15, 16, 17). Aconsellem començar amb dosis baixes nocturnes, o per exemple 25 mg/dia i anar progressivament incrementant-les.

Altres fàrmacs com el pramipexol, un agonista de la dopamina ha demostrat en un estudi eficàcia en el tractament de la FM (18). El oxibat sòdic (19) i la nabilona (20, 21) podrien ser útils en el tractament de la FM en casos particulars. L'estimulació magnètica transcraneal és un tipus de teràpia que sembla prometedora en el tractament de la FM (22).

Tractaments no farmacològics

L'exercici físic terapèutic principalment l'exercici aeròbic cardiovascular, la teràpia cognitiu conductual, l'educació del/de la pacient i les intervencions multidisciplinàries poden aportar beneficis als/a les pacients amb FM (12, 15, 23, 24). L'evidència de l'eficàcia de tractaments com a acupuntura, hipnoterapia, biofeedback, balneoteràpia, quiropràxia, massoteràpia, electroteràpia i teràpia amb ultrasons és controvertida.

Exercici físic terapèutic

Exercici físic aeròbic

Hi ha evidència del seu efecte beneficiós sobre el dolor, el benestar general i la funció física (23, 25). S'ha de realitzar de forma regular i progressiva. Exercicis de baix impacte com caminar, ciclisme, natació, aquagym són molt adequats. S'aconsella realitzar-los com a mínim tres vegades per setmana durant 30’. Sembla que els exercicis realitzats en medi aquàtic produeixen millors resultats (26, 27). El tai-chi i el ioga poden ser pràctiques beneficioses per als/a les pacients amb FM (28).

Teràpia congnitivoconductual 

La teràpia cognitivaconductual és part important del tractament de la malatia ja que permet que el/la pacient pugui gestionar millor la seva condició de malalt. Consta d'una sèrie de sessions amb un/una psicoterapeuta. Les sessions es centren en discutir les creences i comportaments que poden interferir en la seva curació i modificar-los (29). Hom ha demostrat la seva eficàcia en el tractament de la FM (30, 31).

Teràpies complementàries i alternatives

Molts/es pacients afectes de FM proven medicines alternatives o complementàries. Encara que s’han estudiat científicament algunes d’elles, encara no hi ha evidència de la seva eficàcia en el tractament de la FM (24, 29). (Per a més informació consultar el butlletí informatiu sobre les teràpies complementàries i alternatives en el tractament de la FM).

Bibliografia

Hassett, AL, Gevirtz, RN. Nonpharmacologic treatment for fibromyalgia: patient education, cognitive-behavioral therapy, relaxation techniques, and complementary and alternative medicine. Rheum Dis Clin North Am 2009; 35:393.

Burckhardt, CS, Bjelle, A. Education programmes for fibromyalgia patients: description and evaluation. Baillieres Clin Rheumatol 1994; 8:935.

Hughes, G, Martinez, C, Myon, E, et al. The impact of a diagnosis of fibromyalgia on health care resource use by primary care patients in the UK: an observational study based on clinical practice. Arthritis Rheum 2006; 54:177.

Annemans, L, Wessely, S, Spaepen, E, et al. Health economic consequences related to the diagnosis of fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum 2008; 58:895.

Hassett, AL, Gevirtz, RN. Nonpharmacologic treatment for fibromyalgia: patient education, cognitive-behavioral therapy, relaxation techniques, and complementary and alternative medicine. Rheum Dis Clin North Am 2009; 35:393.

Hauser, W, Bernardy, K, Uceyler, N, Sommer, C. Treatment of fibromyalgia syndrome with antidepressants: a meta-analysis. JAMA 2009; 301:198.

Arnold, LM, Keck, PE Jr, Welge, JA. Antidepressant treatment of fibromyalgia. A meta-analysis and review. Psychosomatics 2000; 41:104.

O'Malley, PG, Balden, E, Tomkins, G, et al. Treatment of fibromyalgia with antidepressants: a meta-analysis. J Gen Intern Med 2000; 15:659.

Uceyler, N, Hauser, W, Sommer, C. A systematic review on the effectiveness of treatment with antidepressants in fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum 2008; 59:1279.

10 Carette, S, McCain, GA, Bell, DA, Fam, AG. Evaluation of amitriptyline in primary fibrositis. A double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 1986; 29:655.

11 Bennett, RM, Gatter, RA, Campbell, SM, et al. A comparison of cyclobenzaprine and placebo in the management of fibrositis. A double-blind controlled study. Arthritis Rheum 1988; 31:1535.

12 Goldenberg, DL, Burckhardt, C, Crofford, L. Management of fibromyalgia syndrome. JAMA 2004; 292:2388.

13 Biasi, G, Manca, S, Manganelli, S, Marcolongo, R. Tramadol in the fibromyalgia syndrome: a controlled clinical trial versus placebo. Int J Clin Pharmacol Res 1998; 18:13.

14 Bennett, RM, Kamin, M, Karim, R, Rosenthal, N. Tramadol and acetaminophen combination tablets in the treatment of fibromyalgia pain: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Am J Med 2003; 114:537.

15 Hauser, W, Bernardy, K, Uceyler, N, Sommer, C. Treatment of fibromyalgia syndrome with gabapentin and pregabalin--a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 2009; 145:69.

16 Crofford, LJ, Rowbotham, MC, Mease, PJ, et al. Pregabalin for the treatment of fibromyalgia syndrome: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2005; 52:1264.

17 Mease, PJ, Russell, IJ, Arnold, LM, et al. A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled, Phase III Trial of Pregabalin in the Treatment of Patients with Fibromyalgia. J Rheumatol 2008; 35:502.

18 Holman, AJ, Myers, RR. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pramipexole, a dopamine agonist, in patients with fibromyalgia receiving concomitant medications. Arthritis Rheum 2005; 52:2495.

19 Scharf, MB, Baumann, M, Berkowitz, DV. The effects of sodium oxybate on clinical symptoms and sleep patterns in patients with fibromyalgia. J Rheumatol 2003; 30:1070.

20 Skrabek, RQ, Galimova, L, Ethans, K, Perry, D. Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia. J Pain 2008; 9:164.

21 Ware, MA, Fitzcharles, MA, Joseph, L, Shir, Y. The effects of nabilone on sleep in fibromyalgia: results of a randomized controlled trial. Anesth Analg 2010; 110:604.

22 Fregni, F, Gimenes, R, Valle, AC, et al. A randomized, sham-controlled, proof of principle study of transcranial direct current stimulation for the treatment of pain in fibromyalgia. Arthritis Rheum 2006; 54:3988.

23 Busch, AJ, Schachter, CL, Overend, TJ, et al. Exercise for fibromyalgia: a systematic review. J Rheumatol 2008; 35:1130.

24 Carville, SF, Arendt-Nielsen, S, Bliddal, H, et al. EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome. Ann Rheum Dis 2008; 67:536.

25 Bircan, C, Karasel, SA, Akgun, B, et al. Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia. Rheumatol Int 2008; 28:527.

26 Gusi, N, Tomas-Carus, P. Cost-utility of an 8-month aquatic training for women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Arthritis Res Ther 2008; 10:R24.

27 Tomas-Carus, P, Gusi, N, Hakkinen, A, et al. Eight months of physical training in warm water improves physical and mental health in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. J Rehabil Med 2008; 40:248.

28 Wang C, Schmid CH, Rones R et al. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. New Engl J Med; 363: 743-54.

29 Goldenberg, DL, Burckhardt, C, Crofford, L. Management of fibromyalgia syndrome. JAMA 2004; 292:2388.

30 Carville, SF, Arendt-Nielsen, S, Bliddal, H, et al. EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome. Ann Rheum Dis 2008; 67:536.

31 Sephton, SE, Salmon, P, Weissbecker, I, et al. Mindfulness meditation alleviates depressive symptoms in women with fibromyalgia: results of a randomized clinical trial. Arthritis Rheum 2007; 57:77.

Cercador


Amb el patrocini de:

Ferrer Gelos, expertos en el tratamiento del dolor

Aquesta web ha estat elaborada amb l'assessorament científic del Dr. Josep Blanch i Rubio

Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat