UNITAT DE EPILÈPSIA DE L'HOSPITAL DEL MAR

Neuropsicologia

Responsable: Rosa Maria Manero Borràs

La valoració neuropsicològica té com a objectiu principal valorar l'existència d'alteracions de la funció cerebral, determinar si aquestes alteracions funcionals indiquen una localització en una àrea cerebral determinada i indicar si les alteracions funcionals es limiten a les regions morfològicament danyades o involucren altres regions. També s'avalua el risc cognitiu al què pot estar sotmès un pacient candidat a cirurgia, així com els potencials efectes negatius sobre la cognició de fàrmacs antiepilèptics. ES per això que s'utilitzen diversos tests neuropsicològics que avaluen les funcions cognitives del pacient (llenguatge, memòria, funció visuoespacial, entre d'altres). Aquest estudi exhaustiu es realitza en una o dues sessions abans del procediment quirúrgic i en forma reglada després de la intervenció.

Test de Wada

L'objectiu del test de Wada és la lateralització cerebral de les funcions de llenguatge i memòria per avaluar la possibilitat de la realització d'una cirurgia de l'epilèpsia. Per aquest procediment és necessària la realització d'una angiografia carotídia i l'administració de amobarbital sòdic a nivell carotidi. L'angiografia carotídia és un procediment invasiu que comporta alguns riscos i requereix un consentiment informat. El procediment consisteix en la injecció de contrast en les artèries a través d'un catèter. L'exploració en si mateixa no és un tractament, sinó un procediment diagnòstic. En l'actualitat, els riscos són mínims.Campanyes internes

  • Pla d'igualtat del PSMar
  • Hospitals sense fum
  • Hospitals sostenibles
Entitat col·laboradora

© 2006 - 2023 Parc de Salut Mar · Nota Legal | Política de Cookies | Accessibilitat