Assoliments 2017

  Identificar i preveure un pla de relleu generacional dels professionals i dels comandaments de l’àrea assistencial (2017-2020) tenint en compte els processos de successió de llocs clau i la perspectiva d’igualtat de gènere.

  Implantació de la DPO en el 100% dels professionals de l’àrea assistencial.

En progrés

  Reduir les desprogramacions a consultes externes en un 30%.

  Elaborar un model únic i integral d’avaluació de l’acompliment vinculat als models de gestió per competències, integrant els processos d’avaluació actuals (comandaments assistencials, carrera professional i suplències) i les perspectives estratègiques (model de lideratge i descripció de llocs de treball)

  Definir i implementar un pla de millora de la contractació per incrementar-ne l’estabilitat laboral:

- Pla de convocatòries 2017: convocar el 40% dels llocs de treball vacants de més de dos anys, coberts de forma interina.

- Pla de reducció de la contractació eventual 2017: reduir un 20% els contractes eventuals per suplències.

  Tenir definit i implementar el Pla de Sistemes del PSMAR.

Objectius 2018

Reducció en un 20% de les queixes per l'accessibilitat telefònica com a mesura de la posada en funcionament d'un call centre a Consultes externes

Mesura del clima laboral a la institució a través de l'enquesta "Tinc la paraula".

Desplegament del Pla de sistemes. El 2018 està previst:

- RIS: primera fase: sistema de petició (primer trimestre)

- Segona fase: sistema intel·ligent de gesitó (segon semestre)

- Consolidar i donar consistència a la base de dades

- Teleassistència psiquiàtrica

Canvi d’ubicació del CSMA de Santa Coloma de Gramenet.

Creació del Consell Docent i convocatòria de dues reunions durant l’any 2018.

Convocatòria del premi al millor treball de fi de grau (TFG), treball fi de màster (TFM) i treball de fi de cicle (TFC).

Desenvolupament del Pla d’Innovació del PSMAR, on es concretin els objectius i funcions, l’estructura, les aliances, el pressupost i els indicadors d’avaluació.

Convocatòria del II Concurs d’Innovació del PSMAR. Obrir el premi d’innovació docent i assistencial per projectes realitzats per estudiants i tutoritzats per professionals del PSMAR.

Presentació de les prioritats de recerca del PSMAR i dels resultats de l’avaluació dels grups de recerca durant el 2018.

Canvi d’estatuts de la Fundació IMIM: proposta d’acord amb totes les parts implicades.

 

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat