El conveni col·lectiu del PSMAR inclou la DPO com a eina per incentivar la participació dels professionals en la gestió i presa de decisions, així com en l'establiment i el compliment d'objectius assistencials. És, en definitiva, un instrument de millora de la qualitat.

L'any 2017 s'han assolit el 95% dels 41 objectius establerts en la DPO, que afecten 105 unitats; en el 88% dels casos ha millorat la qualitat i en la resta dels casos s'ha mantingut un nivell alt de qualitat.

Resultats de seguretat

389 notificacions

88% millora (125 per metges)

= 98,1% compliment del checklist quirúrgic

0,44 millora

96,1% comprovació braçalet al Centre Dr. Emili Mira

16,1% millora

Millores de registre a la història clínica electrònica

98,9% informes d'alta correctes

10% millora

89,4% informes èxitus <7 dies

34,7% millora (4% millora PSMAR)

= 93,3% registre d'escales de dependència

0,8% millora

Control d'infeccions hospitalàries

84,7% compliment de la higiene de mans

26,7% millora (80% global PSMAR)

88,1% manteniment de catèters correcte

22% millora

Control del dolor

92% aguts

2% millora

93% global aguts (3% millora)

79,7% sociosanitari

3,9% millora

80,3% global sociosanitari (1,9% millora)

1,2% dolor >3 a la sortida de REA

1,3% millora

Part variable del contracte

28' mediana temps porta-agulla en ictus

millora en 6' (estàndard: 30')

96,5% colonoscòpies de cribratge <8 setmanes

22,5% millora (estàndard: 80%)

= 88% profilaxi antibiòtica correcta CCR

1% millora (estàndard: 80%)

96,5% resposta viral sostinguda hepatits C

4,5% millora (estàndard: 85%)

62,4% visites puerperi ASSIR <15 dies

3% millora (estàndard: 60%)

= 70% temps porta-baló IAMEST <35'

9% disminució (estàndard: 70%)

S’implanta la DPO entre els professionals de l’àrea assistencial

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat