Com a resultat del procés participatiu "Donant veu al pacient sobre l'edifici nou de l'hospital" que es va dur a terme el 2016, es va poder adaptar les instal·lacions a les demandes dels pacients.

Com ja es va fer el 2016 amb l'ampliació de l'Hospital del Mar, el 2017 s'ha portat a terme un procés participatiu per conèixer l'experiència dels pacients i les seves famílies en l'acollida hospitalària a fi de millorar la informació que es dona, protocols d'acollida i l'experiència dels pacients i les seves famílies.

S'hi han implicat 21 serveis dels hospitals del Mar i l'Esperança, el Centre Dr. Emili Mira i el Centre Fòrum, i hi han participat 38 persones, dels quals 26 han estat usuaris i 12 professionals, majoritàriament infermeres. La recollida d'informació d'aquest estudi qualitatiu s'ha fet a través de tècniques de tipus conversacional, amb grups focals en el cas dels pacients i els acompayants, i entrevistes en el cas dels professionals.

Tot i que la valoració general és positiva, s'han detectat oportunitats de millora en cinc àmbits: ingressos inesperats, processos informatius, preacollida d'ingressos programats, informació sobre conciliació de la medicació crònica i atenció als familiars.

Millorar el protocol d’acollida d’ingressos inesperats

El pla assistencial del pacient ha d'incloure informació sobre l'equip mèdic de referència, el tipus de tractament, el tipus d'intervenció i els dies d'estada aproximats, així com l'evolució esperada i la previsió a l'alta (quines seran les conseqüències físiques i quines necessitats hi haurà de repòs, rehabilitació).

Propostes:

 • Treballar un protocol d’acollida per a ingressos inesperats/trasllats fora de l'horari
 • Integrar la família en l’acollida

Millorar els processos informatius

La informació sobre el funcionament i organització de la unitat on el pacient està ingressat inclou aspectes com els horaris de visita dels metges, de cures, higiene i àpats, el funcionament dels elements hotelers de l’habitació i del centre en general, les normes de convivència del centre i informació específica de cada servei/unitat.

Propostes:

 • Vinil informatiu a les habitacions.
 • Desenvolupament de les TIC per facilitar la comunicació equip assistencial-familiar.

Realitzar preacollida en els ingressos programats

Com a acció prèvia abans de l'ingrés, cal anticipar la informació sobre el procés clínic/patologia del pacient i recomanacions per a l’ingrés.

Propostes:

 • Entrevista amb el professional assistencial.
 • Lliurament d'un full informatiu sobre procés clínic/patologia del pacient i recomanacions per a l’ingrés.
 • En els trasllats, treballar la preacollida des del centre emissor.

Millorar la informació sobre conciliació de la medicació crònica

En el cas dels pacients que prenen una medicació crònica, és convenient el reforç informatiu sobre les pautes de medicació que seguiran durant l’estada hospitalària i quins seran els canvis que s'introduiran en la seva medicació habitual (reducció del nombre de fàrmacs, canvis de format, etc).

Propostes:

 • Incorporar aquest aspecte en el protocol assistencial i informar els pacients sistemàticament.
 • Prova pilot amb pacients d’insuficiència cardíaca.
 • Valorar l'ampliació en altres perfils de patologies.

Tenir cura dels familiars

Els familiars s'han d'integrar en les cures i maneig del pacient, per la qual cosa cal oferir-los acompanyament, consells i pautes d'actuació i en el cas de familiars de pacients greus i debuts de patologia psiquiàtrica i donar-los suport emocional.

Propostes:

 • Programa pilot al Centre Dr. Emili Mira.
 • Desenvolupar el Programa d’Humanització per a pacients crítics i familiars.

Donant veu al pacient en el procés d'acollida en l'ingrés hospitalari

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat