Objectius de l'organització per al 2017

Anàlisi de les raons de l'increment d'urgències de nivells 1 a 3 en detriment de les de nivells 4 i 5.

Reducció de les desprogramacions de primeres visites i successives en un 30% i millora de la satisfacció dels pacients de Consultes Externes.

Implementació de propostes per millorar l'experiència del pacient en l'acollida per ingrés hospitalari.

Creació del Fòrum de Pacients com a òrgan assessor i canal de participació i d'informació.

Millora de la informació i acompanyament a l’àrea d’Urgències.

Pla de relleu generacional de professionals i comandaments de l’àrea assistencial.

Model únic i integral d’avaluació de l’acompliment vinculat als models de gestió per competències, integrant els processos d’avaluació actuals (comandaments assistencials, carrera professional i suplències) i les perspectives estratègiques (model de lideratge i descripció de llocs de treball).

Pla de millora de la contractació per incrementar l’estabilitat laboral: convocatòria del 40% de llocs de treball vacants de més de dos anys coberts de forma interina i reducció de la contractació eventual per suplències en un 20%.

Implantació de la DPO en el 100% de l'àrea assistencial.

Implementació del Pla de sistemes.

Relleu de la Direcció Mèdica.

Definició de les funcions, responsabilitats i àmbits d’actuació de la Direcció de Docència.

Facilitació d'una relació fluïda entre les diferents estructures docents del PSMAR.

Consolidació d'una política d’innovació científica estable.

Millora de la notorietat de la línia docent del PSMAR.

Passeig Marítim, 25-29

08003 Barcelona

Tel. 93 248 32 64

info@parcdesalutmar.cat